Arbo beleid

BHV verplicht

De Arbo-wet is van toepassing op ondernemers die als werkgever worden aangemerkt. Elke werkgever heeft de zorg voor veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Hij dient daartoe een Arbo-beleid te voeren. Hij is onder andere verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere personen. Ook moet de werkgever er voor zorgen dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. Deze maatregelen dienen te zijn gebaseerd op een door de werkgever op te maken risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Voorts is hij verplicht voldoende medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze bedrijfshulpverleners moeten zodanig zijn opgeleid en uitgerust dat zij de hulpverleningstaken naar behoren kunnen vervullen.

Wijziging Arbowet 1-1-2007

De Arbo-wet is ingaande 1 januari 2007 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De belangrijkste reden schuilt in het feit dat er in Nederland 85.000 ongevallen per jaar plaatsvinden en dat de bestaande wetgeving niet heeft geleid tot terugdringing ervan. Voorts is in de Arbo-wet 2007 en het Arbo-besluit 2007 de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk vertaald naar de Nederlandse situatie. Om het aantal ongevallen terug te dringen bleek een andere aanpak nodig. De veranderingen beogen nog beter maatwerk mogelijk te maken op het gebied van onder andere de bedrijfshulpverlening. Daardoor wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de ondernemers gelegd. Was het tot heden mogelijk om in het Arbo-besluit en in de beleidsregels informatie te vinden waarmee de organisatie van de kwantiteit en de kwaliteit van de BHV kon worden bepaald, thans moet de ondernemer dit zelf bepalen. De basis van de bedrijfshulpverlening is de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is de bedoeling dat branche organisaties zogenaamde arbo-catalogie samenstellen.

Arbowet- en -regelgeving

Arbowet, Arbozorg, Verzuim, Re-integratie, Verantwoordelijkheden, Rechten en plichten, Arbeidstijden, Klachtenregeling, Certificatie

Veilig werken

Arbeidsveiligheid, Arbeidsmiddelen, Brandveiligheid, Inrichting werkvloer, Persoonlijke beschermingsmiddelenMeer

Fysische factoren

Klimaat, Licht, Geluid, Trillingen, Optische straling, Ioniserende straling, Elektromagnetische velden (niet-ioniserend)

Fysieke belasting

Statische werkhouding, Dynamische werkhouding, Bewegen en werk

Psychosociale belasting

Agressie en geweld, Seksuele intimidatie, Discriminatie, Werkdruk, Pesten, Psychische klachten

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen, Explosiegevaar, Veilig werken, Stoffenmanager, Biologische agentia